Voor hogescholen

De vraag van mkb-bedrijven naar hooggeschoold personeel dat beschikt over nieuwe kennis en vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt is groot. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt aan de andere kant voor vraag naar snel inzetbare medewerkers. Met het programma Mkb-route in het hbo spelen wij in op die vraag. Door het stimuleren van werkend leren in het hbo maken we deze opleidingsroutes aantrekkelijker voor doorstroom van mbo bbl-studenten en havisten. Ook bieden de opleidingsroutes kansen voor om- en bijscholing van zij-instromers en mbo geschoolde werkenden.

Een opleiding kan een Mkb-route in het hbo zijn als:

  • het een Associate degree (Ad) of Bachelor opleiding betreft waarin leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn;
  • de werkplek van de student zich bevindt in het mkb;
  • er een tripartiete overeenkomst wordt afgesloten tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf;
  • de student een salaris ontvangt van de werkgever;
  • bedrijven, brancheverenigingen en hogescholen samen betrokken zijn bij het vormgeven van het opleidingstraject.

Met het bieden van hbo-opleidingen die voldoen aan de criteria van de Mkb-route in het hbo maakt u uw hogeschool aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen, kunt u uw relaties met bedrijven in het mkb intensiveren en daarmee zorgen voor betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Landelijk programma

Alle nieuw te ontwikkelen en bestaande opleidingen die voldoen aan de criteria kunnen deelnemen aan het landelijk programma. Dit programma beoogt het werkend leren in het mkb structureel te versterken, en de Mkb-route in het hbo te ontwikkelen tot een blijvend (doelmatig) aanbod binnen hbo-opleidingen. Hogescholen kunnen als pilot-, ontwikkel- of kennispartner meedoen in het landelijk programma van de Mkb-route in het hbo. Het landelijk programma biedt:

  • ondersteuning bij het opzetten of doorontwikkelen van de opleiding;
  • verbinding met relevante partners zoals branches en mkb-bedrijven;
  • kennisontwikkeling en- uitwisseling op verschillende thema's zoals werving van nieuwe doelgroepen, (kwaliteit van) praktijkbegeleiding in mkb, scholingsregelingen;
  • een handreiking ontwikkeld op basis van onderzoek naar de succesfactoren van de Mkb-route in het hbo: wat werkt, wat zijn de kaders en randvoorwaarden en hoe richt je dit goed in?
  • landelijke zichtbaarheid van het programma en tools voor eigen communicatie-activiteiten.

Nina Spithost, programmamanager Associate degrees bij NHL Stenden: "Deze opleidingen zorgen voor een nog betere ‘doorbloeding’ van onze opleidingen. We halen daarmee de praktijk nog meer naar binnen. We krijgen gevraagd én ongevraagd feedback, direct uit het werkveld, en staan dus in voortdurend contact met de beroepspraktijk. Dat is toch net wat scherper dan bij klassieke voltijdse opleidingen, waar het vaak gebruikelijker is met casuïstiek te werken. Bij onze duale opleidingen zeggen we altijd: ‘De casus ís je werk’. Daar profiteert iedereen van."

Enthousiast geworden?

Deelnemen kan door het indienen van een beschrijving van uw beoogde of bestaande "Mkb-route in het hbo" via dit formulier. Uw inschrijving wordt door het programmateam beoordeeld en er zal een startgesprek met u worden ingepland.

Succesverhalen