Over Mkb-route in het hbo

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van arbeid en scholing vragen om creatieve en gedurfde oplossingen. Het programma 'Mkb-route in het hbo', een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen, is zo'n oplossing.

In het mkb-actieplan is de ambitie uitgesproken dat het ministerie van EZK samen met het ministerie van OCW en met MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen werkend leren trajecten op gaat zetten, gericht op het mkb in het hbo. In het verleden (vanaf 1996) zijn met een vergelijkbaar project zeer positieve ervaringen opgedaan. Het gaat hierbij om werkend leren trajecten die te vergelijken zijn met beroepsbegeleidende leerwegtrajecten in het mbo, dus met een leerarbeidscontract.

Werkplek de basis

In dergelijke werkend leren trajecten is de werkplek de basis en belangrijkste leeromgeving, waar het 'schoolse' leren omheen wordt vormgegeven. Anders dan in het eerder uitgevoerde project is het idee nu om ook aan te sluiten bij de uitdagingen rondom 'Leven Lang Ontwikkelen' en wordt de hbo-opleiding voor de Associate Degree (naast de bachelor uit het oorspronkelijke experiment) ook in deze ontwikkeling meegenomen.

Leren en werken in het mkb

De 'Mkb-route in het hbo' is dus een variant op bestaande hbo-opleidingen. Het eindniveau, het diploma, de titel, de naam van de opleiding en de studielast zijn wel hetzelfde als die van de gewone bachelor of Associate degree (Ad). En de student moet ook, net als in de reguliere opleiding, een afstudeeropdracht maken. Het bijzondere van de mkb-route is dat de student tijdens de opleiding leert en werkt in het mkb.

Voordelen

Samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en het hoger beroepsonderwijs (hbo) biedt allerlei voordelen voor zowel mkb bedrijven, als voor studenten en hogescholen. Zo kunnen bedrijven langs die weg hoogopgeleide mensen aantrekken en daarmee hun kennispositie verbeteren. Hbo-studenten krijgen de kans een interessante baan in het mkb te bemachtigen én zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De hbo-opleidingen kunnen hun relaties met bedrijven in het mkb intensiveren, hun netwerk vergroten en hun opleidingen innoveren. En werkenden kunnen door deze route hun arbeidsmarktpositie verbeteren.

Raad van Advies

Om een duurzame ontwikkeling van de mkb route in het hbo mogelijk te maken is het van belang dat er wet- en regelgeving, beleidsdoelstellingen en door overheid ingezette programma's of stimuleringen zijn die bijdragen aan de route. De leden van de Raad van Advies zetten zich als ambassadeurs van de mkb route in het hbo in om de succesfactoren zichtbaar te maken en opschaling van het programma op politiek- en beleidsniveau te agenderen.

Om tot een advies te komen, laat de Raad van Advies zich voeden door de pilots en de landelijke partners. De raad wordt hierin ondersteund door het programmateam.

De Raad van Advies bestaat uit: Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Focco Vijselaar (Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, ministerie van EZK), Feite Hofman (Directeur-generaal Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs, ministerie van OCW) en Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen).