Over de Mkb-route in het hbo

Een ‘Mkb-route in het hbo’ betreft een opleiding AD of Bachelor waarin leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden is, (zoals bijvoorbeeld in de BBL in het MBO, waar voor het grootste deel het leren plaatsvindt op de werkplek), én waarbij de (leer)werkplek van de student zich bevindt in het mkb (geformaliseerd in een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf of leerarbeidscontract). Deze werkend leren trajecten kunnen worden uitgevoerd binnen hbo-opleidingen. Bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen aan voor mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten in mbo-bbl).
Binnen deze kaders kennen ‘Mkb-routes in het hbo’ variëteit in opzet, inrichting en uitvoering al naar gelang de behoefte van bedrijven en studenten in die regio of sector.

Het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ beoogt invulling te geven aan de agenda voor Werkend Leren in het hbo (mét een leerarbeidscontract) en deze te versterken, door:

  1. Invulling geven aan en versterken van de agenda op Werkend Leren in het hbo (met een leerarbeidscontract), waarbij het schoolse leren een eenheid vormt met het leren op de werkplek in het mkb
  2. Uitbreiding van de pilots naar minstens 20 opleidingen met Mkb-routes in het hbo (meer hogescholen en meer branches/sectoren)
  3. Concretiseren, versterken en doorontwikkelen van de pilots naar een structureel (macro-)doelmatig aanbod
  4. Kennisontwikkeling en kennisdeling: oa via het landelijk leernetwerk (bijvoorbeeld op thema’s als praktijkbegeleiding, werving/doelgroepen, curriculum en samenwerking branche/mkb bedrijven), met gebruik van kennis en kunde opgedaan in mbo (bijvoorbeeld via SBB) en via kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  5. Committeren en activeren van branches en andere organisaties gericht op inbedding van structureel aanbod van mkb-routes in diverse sectoren;
  6. Creëren van relevante bijdrages vanuit politiek en beleid (in het bijzonder uitbreiding van de Subsidieregeling Praktijkleren voor hbo, en verbinding met de programma’s/maatregelen rond Leven Lang Ontwikkelen. De Raad van Advies kan hierbij behulpzaam zijn;
  7. (H)erkenning en zichtbaarheid vergroten bij mkb (in het bijzonder kleine bedrijven) en studenten.
  8. Bijdragen aan het voor studenten zichtbaar maken van mkb als aantrekkelijke werkgever interessant door hen direct hierin ervaring op te laten doen tijdens hun opleiding